เลขเด็ด อ๋อม สกาวใจ 16/4/66 ม้าพารวย

เลขเด็ด อ๋อม สกาวใจ 16/4/66 ม้าพารวย

ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ “พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นับตั้งแต่วันที่ประกาศยุบสภา และสิ้นสุดการทำงาน 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชาชนทั้งประเทศก็กลับมาให้ความสนใจในเรื่องของ การเลือกตั้ง 2566...